Szanowni Pañstwo,

           Prezentujemy Pañstwu planowany do realizacji projekt przebudowy Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny 
w Czêstochowie. Projekt pod nazw± „Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizacjê Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny w Czêstochowie” jest projektem kluczowym a w swych za³o¿eniach przyjmuje za cel przekszta³cenie przestrzeni publicznej w centrum miasta w teren reprezentacyjny, posiadaj±cy wysokiej jako¶ci rozwi±zania urbanistyczno – architektoniczne.

           Na urzeczywistnienie tego planu, Czêstochowa otrzyma³a promesê  dofinansowania inwestycji ze ¶rodków Unii Europejskiej w wysoko¶ci 10 mln Euro. Projekt wpisuje siê w ramy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦l±skiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VI. – Zrównowa¿ony rozwój miast, Dzia³anie 6.1 – Wzmocnienie regionalnych o¶rodków wzrostu. Projekt bêdzie realizowany przez Miejski Zarz±d Dróg.

            Rozwój o¶rodków miejskich i zmiana postrzegania ich funkcji jest bardzo wa¿na. Aglomeracje miejskie s± o¶rodkami gospodarczego wzrostu i innowacji, oddzia³ywuj± na otoczenie i warunkuj± mo¿liwo¶ci rozwojowe ca³ego regionu. Równie¿ by nasze miasto - Czêstochowa mog³o siê rozwijaæ i wp³ywaæ pozytywnie na region, musi uzyskaæ siln± pozycjê konkurencyjn± wzglêdem innych o¶rodków. Tak± konkurencyjno¶æ mo¿na osi±gn±æ nie tylko poprzez stwarzanie korzystnych warunków i wzmacnianie m.in. innowacyjnego rozwoju gospodarczego, zaplecza akademickiego i kulturalnego czy te¿ dostêpno¶ci komunikacyjnej, ale przede wszystkim przez przekszta³cenie centrum miasta w przestrzeñ reprezentacyjn± wzbudzaj±c± dumê mieszkañców i chêtnie odwiedzan± przez turystów.

            Id±c za przyk³adem wielu miast europejskich, tak¿e w Czêstochowie planuje siê stworzenie piêknego centrum miasta, które bêdzie zachêca³o do rodzinnych spacerów, spotkañ z przyjació³mi, organizowania ró¿nego rodzaju imprez. Zachêcamy Pañstwa do obejrzenia zdjêæ z miast polskich i europejskich, w których przyjêto podobne rozwi±zania w centrach miast. Poprzez realizacjê projektu nasze miasto d±¿y do osi±gniêcia zrównowa¿onego rozwoju, gdzie obok zgie³ku i po¶piechu dnia codziennego, stwarza siê szansê na odpoczynek w¶ród przyjaznego, estetycznego i funkcjonalnego otoczenia przestrzeni miejskiej.

            Dziêkujemy Pañstwu serdecznie za wziêcie udzia³u w przygotowanej przez nas sondzie w ramach konsultacji spo³ecznych projektu. G³osy mo¿na by³o oddawaæ przez okres jednego miesi±ca pocz±wszy od dnia 20 stycznia do 20 lutego 2008 roku. Jednocze¶nie przypominamy, ¿e wybran± koncepcjê architektoniczn± na zagospodarowanie Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny oraz inne prace nagrodzone w konkursie mo¿na by³o ogl±daæ na wystawie w siedzibie Muzeum Czêstochowskiego w Ratuszu w dniach od 27 lipca do 21 sierpnia 2007 roku oraz w siedzibie Miejskiego Zarz±du Dróg.Sonda

Czy uwa¿aj± Pañstwo, ¿e realizacja projektu wp³ynie na poprawê jako¶ci zagospodarowania przestrzeni Alei NMP?

Tak

77%

Nie

20%

Nie mam zdania

3%
Dzikujemy za oddanie gosu.
Liczba gosujcych: 184Cigi spacerowe w innych miastach polskich i europejskich:

projekt i wykonanie: www.trustnet.pl