Koncepcja architektoniczna na zagospodarowanie Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny w Czêstochowie

W zwi±zku z planowan± realizacj± inwestycji pn. „Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizacjê Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny w Czêstochowie”, która bêdzie dofinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Miejski Zarz±d Dróg wraz 
ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP oddzia³ w Czêstochowie jako organizatorem, og³osi³ konkurs 
na koncepcjê architektoniczn± zagospodarowania Placów Daszyñskiego i Biegañskiego  w Czêstochowie, wraz 
z ³±cz±cym place odcinkiem Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny, jako g³ównej przestrzeni publicznej miasta.

Konkurs trwa³ od 27 kwietnia 2007 r. do 27 lipca 2007 r.
Uczestnicy konkursu, którzy otrzymali zaproszenie do sk³adania prac konkursowych, mogli je sk³adaæ do dnia 16 lipca 2007 r.

27 lipca 2007 r. S±d Konkursowy w obecno¶ci Prezydenta Miasta Czêstochowy, Tadeusza Wrony, zebrany na publicznym posiedzeniu w siedzibie Muzeum Czêstochowskiego w Ratuszu w obecno¶ci autorów prac, dziennikarzy 
i mieszkañców miasta rozstrzygn±³ konkurs podaj±c  do publicznej wiadomo¶ci informacjê o laureatach.

I nagrodê w wysoko¶ci 30 000,00 z³ przyznano Pracowni Architektonicznej „FORMA” Sp. z o.o. z Blachowni.

II nagrodê w wysoko¶ci 15 000,00 z³ przyznano Architektonicznej Pracowni Autorskiej – Ma³gorzata Berent z Czêstochowy.

III nagrodê w wysoko¶ci 10 000,00 z³ przyznano firmie „Trans-Gaz” Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec z Sanoka.

 
 

projekt i wykonanie: www.trustnet.pl