O Inwestycji

Planowana inwestycja uwzglêdniaæ bêdzie funkcjê pielgrzymkow± i procesyjn± ca³ego ci±gu Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny oraz funkcjê imprez masowych, organizowanych w obszarze opracowania,
a tak¿e codzienn± funkcjê ci±gu komunikacyjnego i spacerowego oraz pasa¿u handlowego.
Poprzez realizacjê inwestycji nast±pi próba stworzenia przestrzeni, która kompozycj±, charakterem
i nastrojem sprzyjaæ bêdzie ró¿norodnym funkcjom, jakie ³±czy unikalny obszar Alei w Czêstochowie. Przyjête rozwi±zania maj± dawaæ szansê na integracjê przestrzenn± wszystkich odcinków Alei traktowanych jako obszar wielofunkcyjny.

Cele przestrzenne i kulturowe rozwi±zañ projektowych:

 • Integracja Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny, traktowanych jako obszar wielofunkcyjny, o kompozycji przestrzennej umo¿liwiaj±cej wielowariantowy i otwarty sposób jego wykorzystania.
 • Rozbudowa wiêzi przestrzennej poszczególnych odcinków Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny.
 • Eliminacja ruchu tranzytowego przez ograniczenie szybko¶ci jazdy zarówno prawne jak
  i techniczne. Ustalenie zasad ruchu uspokojonego, podporz±dkowanego ruchowi pieszemu.
 • Rewitalizacja przestrzeni Placu  Biegañskiego poprzez impulsy wynikaj±ce z nowych funkcji, usuniêcie
  z przestrzeni placu atrybutów wêz³ów komunikacji samochodowej i wprowadzenie atrybutów przestrzeni kulturowej (posadzka, ma³a architektura, funkcje przestrzeni publicznej).

Rodzaj , skala i usytuowanie inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje ni¿ej wymienione czê¶ci :    

 • Czê¶æ I  -  Plac Biegañskiego  
 • Czê¶æ II – odcinek Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny ³±cz±cy place  

 Zakres rozwi±zañ projektowych  obejmuje:

 • przebudowê nawierzchni Placu  Biegañskiego wraz z otaczaj±cym go uk³adem fragmentów ulic: D±browskiego, Nowowiejskiego, Szymanowskiego, ¦l±skiej, Kiliñskiego i Rac³awickiej,
 • przebudowê nawierzchni odcinka Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny ³±cz±cego place  (tzw. I i II Aleja Naj¶wiêtszej Maryi Panny) wraz z niezbêdnym zakresem przebudowy skrzy¿owañ z ulicami poprzecznymi, t.j: Alej± Ko¶ciuszki, Alej± Wolno¶ci, ul. Pi³sudskiego, ul. Wilsona.
 • Przebudowie nawierzchni wymienionych obszarów towarzyszyæ bêdzie zmiana uk³adu komunikacyjnego wg poni¿szych zasad:
 • wprowadzenie preferencji ruchu pieszego, poprzeczne ci±gi rowerowe zgodnie z „Koncepcj± rozbudowy systemu ¶cie¿ek rowerowych w Czêstochowie”.
 • Plac Biegañskiego: w ulicach D±browskiego / Nowowiejskiego i ¦l±skiej / Kiliñskiego dopuszcza siê ruch wraz z komunikacj± zbiorow±. Przewiduje siê prowadzenie komunikacji zbiorowej w ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. ¦l±skiej. Przej¶cie ulic D±browskiego / Nowowiejskiego oraz ¦l±skiej / Kiliñskiego przez plac : dwa pasy ruchu (bez poszerzenia).  Na ci±gach ulic D±browskiego / Nowowiejskiego  oraz ¦l±skiej / Kiliñskiego pasy ruchu ogólnodostêpne ( bez wydzielania pasów dla autobusów), sygnalizacja ¶wietlna zaprojektowana w taki sposób, aby umo¿liwia³a prowadzenie komunikacji zbiorowej.  W obrêbie placu przystanek komunikacji autobusowej na ul. Kiliñskiego.  Po³±czenia  Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny z ulicami poprzecznymi zaprojektowano jako skrzy¿owania zwyk³e z sygnalizacj± ¶wietln±. Parkowanie w obrêbie placu : na ul Rac³awickiej
  parkowanie równolegle;  na ul. Kiliñskiego ( wzd³u¿ ogrodzenia ko¶cio³a ¦w. Jakuba )
   parkowanie równoleg³e.
 • Odcinek Alei  Naj¶wiêtszej Maryi Panny ³±cz±cy place: 1. Obszar od ul. ¦l±skiej / Kiliñskiego do
  ul. Pi³sudskiego / Wilsona : dopuszczony ruch pojazdów ( dojazdy do posesji, dojazdy do miejsc postojowych) wraz z komunikacj± zbiorow±; ponadto na odcinku Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny od  Alei Wolno¶ci  /  Alei Ko¶ciuszki  do ul. Pi³sudskiego / Wilsona dopuszczony  ruch wraz z komunikacj± zbiorow±. Sygnalizacja ¶wietlna zaprojektowana w taki sposób, aby umo¿liwia³a prowadzenie komunikacji zbiorowej. Na odcinku od Alei Wolno¶ci / Alei Ko¶ciuszki do wiaduktu nad torami kolejowymi  prawy pas na obu jezdniach Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny przeznaczony tylko dla autobusów. Na odcinku Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny od placu do Alei Wolno¶ci / Alei Ko¶ciuszki  przystanek komunikacji autobusowej  na po³udniowej jezdni  (w miejscu istniej±cego przystanku),  z zatok± autobusow± otwart±. Na odcinku Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny od Alei Wolno¶ci / Alei Ko¶ciuszki do
  ul. Pi³sudskiego / Wilsona  przystanki komunikacji autobusowej przy obu jezdniach w miejscu istniej±cych przystanków , bez zatok autobusowych. 2. Obszar od ul. Pi³sudskiego / Wilsona do Placu Daszyñskiego dopuszczony ruch pojazdów w zakresie: dojazdów do posesji, dojazdy do miejsc postojowych.  Na odcinku Alei Naj¶wiêtszej Maryi Panny od ul. Pi³sudskiego / Wilsona do Placu Daszyñskiego  przy  obu jezdniach  : parkowanie równoleg³e.

Zakres rzeczowy obejmuje:

 • przebudowê nawierzchni p³yty placu z przeznaczeniem dla ruchu pieszego, rowerowego,
 • przebudowê nawierzchni pasa¿u ¶rodkowego (historyczny trakt pielgrzymkowy) z przeznaczeniem dla ruchu pieszego,
 • przebudowê nawierzchni ci±gów przypierzejowych przeznaczonych dla ruchu pieszego,
 • przebudowê nawierzchni ci±gów przeznaczonych do komunikacji pieszej z dopuszczeniem ruchu rowerów i lokalnej komunikacji samochodowej,
 • budowê odcinków poprzecznych ci±gów rowerowych w obrêbie Placu Biegañskiego,
 • przebudowê nawierzchni ci±gów przeznaczonych do komunikacji samochodowej.

   Data aktualizacji 27-04-2009


 
 

projekt i wykonanie: www.trustnet.pl